Python共轭梯度法特征值迭代次数讨论

共轭梯度法,特征值聚堆情况下迭代次数讨论

输入各种特征值聚堆与分散时的矩阵,并应用共轭梯度法,观察迭代次数与聚堆情况的关系。

977A946B-E0AC-FCC3-505B-E12C7DCE8AFE.png

因为对角矩阵的对角线元素为其特征值,则用对角矩阵讨论较为方便代码

import numpy as np

def cg(x0, A, b):
 r0 = np.dot(A, x0) - b
 p0 = -r0
 rk = r0
 pk = p0
 xk = x0
 t = 0 #记录迭代次数
 while np.linalg.norm(rk) >= 1e-6:
 rr = np.dot(rk.T, rk)
 ak = rr / np.dot(np.dot(pk.T, A), pk)
 xk = xk + ak * pk
 rk = rk + ak * np.dot(A, pk)
 bk = np.dot(rk.T, rk) / rr
 pk = -rk + bk * pk
 t += 1
 return xk, t

#输入列表,生成以列表为对角元素的对角矩阵
def Diagonal_matrix(D):
 n = len(D)
 diag = np.zeros((n,n))
 for i in range(n):
 diag[i][i] = D[i]
 return diag
#矩阵对角线元素
D_1 = [1, 1, 1, 1, 1, 6, 7, 8, 9, 10]
D_2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
D_3 = [0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 6, 7, 8, 9, 10]
D_4 = [1 - 2*1e-7, 1 - 1e-7, 1, 1 + 1e-7, 1 + 2*1e-7, 6, 7, 8, 9, 10]
D_5 = [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 10]
#初始值
x0 = np.zeros((10,1))
b = np.ones((10,1)) 
#生成对角矩阵
diag1 = Diagonal_matrix(D_1)
diag2 = Diagonal_matrix(D_2)
diag3 = Diagonal_matrix(D_3)
diag4 = Diagonal_matrix(D_4)
diag5 = Diagonal_matrix(D_5)
#共轭梯度法迭代
x_1, n_1 = cg(x0, diag1, b)
x_2, n_2 = cg(x0, diag2, b)
x_3, n_3 = cg(x0, diag3, b)
x_4, n_4 = cg(x0, diag4, b)
x_5, n_5 = cg(x0, diag5, b)
n = [n_1, n_2, n_3, n_4, n_5]
#输出
for i in range(5):
 print('矩阵',i + 1 ,'的迭代次数为: ', n[i])

5D9F92FD-B9AD-DFCE-D6E9-3AC3B1BEBD17.png

矩阵1,前5个元素聚堆且都为相同元素

537E497A-4D12-D2C9-030B-149103B25C18.png

矩阵2,特征值分散

331074EA-46BE-13B5-2D43-8FC48027881E.png

矩阵3,前5个特征值聚堆,但是最大差为0.4 ,而cg法精度为1e-6

2BE5B091-7F5F-BD8C-A06E-17A66EB8031F.png

矩阵4,前5个特征值聚堆,且相差最大小于1e-6

BBD57A91-726A-9B8B-6893-387E157D2A8C.png

矩阵5,三聚堆输出:

324E2AE2-F944-4589-A751-A7C5ADF947FC.png

分析:

 • 聚堆特征值可看作一个特征值
 • 特征值差小于迭代精度时被看作聚堆
 • 例如矩阵5,前三个对角元素看作一个,4-6元素看作一个,7-9看作一个 一共4个元素,则需要迭代4次
收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的