PaNdas检查和填充缺失值的N种方法总结

总结一下pandas检查、填充缺失值的几种方法

一、构建示例数据
import pandas as pd
import numpy as np
data = {"ID":[202001, 202002, 202003, 202004, 202005, 202006, 202007, 202008, 202009, 202010],
    "Chinese":[98, 67, 84, 88, 78, 90, 93, np.nan, 82, 87],
    "Math":[92, 80, 73, np.nan, 88, 78, 90, 82, 77, 69],
    "English":[88, 79, 90, 73, 79, 83, 81, np.nan, 71, np.nan]
    }
df = pd.DataFrame(data)
df

686BEB57-D39A-20AA-4584-C57E8781E9D1.png

二、检查缺失值的n种方法
2.1 确认是否有缺失值的两种方法
df.isnull().values.any()

True

df.isnull().sum().any()

True

2.2 查看缺失数目和缺失率
df.isnull().sum()

C89158E8-B7BD-4CB3-70E7-18C7D9BB35F0.png

all_data_na = (df.isnull().sum()/len(df))*100
all_data_na = all_data_na.drop(all_data_na[all_data_na == 0].index).sort_values(ascending=False)
missing_data = pd.DataFrame({'缺失率' : all_data_na})
missing_data

18C60B0E-E558-FD7C-647F-9D7887612D42.png

2.3 查看非缺失值数目
df.info()

3E98EBBF-EDDA-D9A2-5297-9375F1E82085.png

df.shape[0] - df.isnull().sum()

8DEF29D1-7851-3357-35B4-33994BC54D72.png

df.notnull().sum()

E1AE26FB-E04E-DA41-4F4F-47968182418A.png

三、缺失值填充三种示例
# 用上下平均值填充English
df['English'] = df['English'].fillna(df['English'].interpolate())
df.head(10)

A21B78C0-2049-DFF6-8493-AB5766352EF9.png

# 用中位数填充value列:
df['Math'] = df['Math'].fillna(df['Math'].median())
df.head(10)

4082B444-DD34-BA89-6C63-9EEAAAC8DF98.png

# 用-1填充Chinese列:
df['Chinese'] = df['Chinese'].fillna(-1)
df.head(10)

8D200DC1-280D-5D1C-0476-F31D6F304264.png

收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的
为您推荐
  暂时没有数据