SpringBoot超时设置

1.RestTemplate超时
设置配置HttpComponentsClientHttpRequestFactory中的RequestConfig属性

RestTemplateConfig:

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.client.HttpComponentsClientHttpRequestFactory;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

/**
 * Created by qhong on 2018/9/10 17:53
 **/
@Slf4j
@Configuration
public class RestTemplateConfig {

  @Bean
  @ConfigurationProperties(prefix = "rest.connection")
  public HttpComponentsClientHttpRequestFactory httpRequestFactory() {
    return new HttpComponentsClientHttpRequestFactory();
  }

  @Bean
  public RestTemplate customRestTemplate(){
    return new RestTemplate(httpRequestFactory());
  }
}

application.properties:

#restTemplate配置
rest.connection.connectionRequestTimeout=30000
rest.connection.connectTimeout=30000
rest.connection.readTimeout=30000

或者:

#restTemplate配置
rest.connection.connection-request-timeout=30000
rest.connection.connect-timeout=30000
rest.connection.read-timeout=30000

上面这两种格式的配置都可以。

参考:

SpringBoot RestTemplate设置超时时间

SpringBoot配置RestTemplate的代理和超时时间

SpringBoot设置RestTemplate的超时时间

https://github.com/jadyer/seed/blob/master/seed-boot/src/main/java/com/jadyer/seed/boot/RestTemplateConfiguration.java

收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的
为您推荐
  暂时没有数据