Spring Security登录成功后跳转回登录前的页面

spring security登录成功后跳转回登录前的页面

我刚好碰到了这么一个需求,正好自己也刚开始学spring security,但是我百度了一下,发现都讲的好麻烦,其实大概了解完之后,亲自实践一下发现,操作非常简单。

需求如下:

在未登录的情况下访问某些页面被拦截,跳转到登录页面,然后现在需要登录成功之后跳转到登录之前的页面。

要解决这个问题,就需要明白一点,就是我被拦截前的请求去哪里了?

答案是有个requestCache的东西保存了你的这些信息,那么知道了这一点,后面的东西就简单了,登录成功之后的处理从这东西里面把之前的请求取出来就好了。

代码如下:

.successHandler(new AuthenticationSuccessHandler() {
      
      @Override
      public void onAuthenticationSuccess(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
          Authentication authentication) throws IOException, ServletException {
       response.setContentType("application/json;charset=utf-8");

       RequestCache cache = new HttpSessionRequestCache();
       SavedRequest savedRequest = cache.getRequest(request, response);
       String url = savedRequest.getRedirectUrl();
       
       response.sendRedirect(url);
       
       
      }
    })
收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的
为您推荐
  暂时没有数据