Linux运维基础Httpd静态网页教程

1.利用仓库创建httpd lrzsz unzip文件
1.挂载
[root@clq0917 ~]# mount /dev/cdrom /mnt/
mount: /dev/sr0 写保护,将以只读方式挂载
写配置文件
[root@clq0917 ~]# vi /etc/yum.repos.d/aa.repo

[aa]
name=sssaaa
baseurl=file:///mnt
gpgcheck=0
enabled=1
 按下ESC键,输入:x保存  
 清理仓库
 [root@clq0917 ~]# yum clean all
 元数据建立
 [root@clq0917 ~]# yum makecache
2.安装
[root@clq0917 ~]# yum -y install httpd
[root@clq0917 ~]# yum -y install lrzsz 
[root@clq0917 ~]# yum -y install httpd
[root@clq0917 ~]# yum -y install unzip
2.对源码文件进行解压

5563A020-2CDD-2D99-AD5B-08D5F06330C3.png

[root@clq0917 ~]# cd /var/www/html
加文件[root@clq0917 html]# rz
解压[root@clq0917 html]# unzip wangzhang.zip
mv (解码数据)+名字(wangzhang)
[root@clq0917 html]# unzip zhishaizi.zip
mv (解码数据)+名字(zhishaizi)
[root@clq0917 html]# unzip zhuawawa.zip
mv (解码数据)+名字(zhuawawa)
删掉不用的
[root@clq0917 html]# rm -rf zhuawawa.zip
[root@clq0917 html]# rm -rf wangzhang.zip
[root@clq0917 html]# rm -rf zhishaizi.zip
查看:
[root@clq0917 html]# ls
wangzhang zhishaizi zhuawawa
3.配置httpd-vhosts.conf的3种方法
1.[root@clq0917 www]# cd
[root@clq0917 ~]# cd /etc/httpd/conf.d
查看路径
[root@clq0917 conf.d]# find / -name *vhosts.conf
/etc/httpd/conf.d/httpd-vhosts.conf
复制
[root@clq0917 conf.d]# cp /usr/share/doc/httpd-2.4.6/httpd-vhosts.conf .
关闭防火墙:
[root@clq0917 html]# systemctl start httpd
[root@clq0917 html]# systemctl stop firewalld
[root@clq0917 html]# setenforce 0

方法1:(相同IP,不同端口号配置)

1.[root@clq0917 html]# vi httpd-vhosts.conf 
Listen 98
<VirtualHost *:98>
  DocumentRoot "/var/www/html/wangzhang"
  ServerName wz.example.com
</VirtualHost>

Listen 99
<VirtualHost *:99>
  DocumentRoot "/var/www/html/zhuawawa"
  ServerName zww.example.com
</VirtualHost>

Listen 100
lHost *:100>
  DocumentRoot "/var/www/html/zhishaizi"
  ServerName zsz.example.com
</VirtualHost>
刷新一下:
[root@clq0917 html]# systemctl restart httpd
[root@qn conf.d]# ss -antl
State    Recv-Q   Send-Q      Local Address:Port       Peer Address:Port   
LISTEN   0      128           0.0.0.0:22          0.0.0.0:*     
LISTEN   0      128              *:98             *:*     
LISTEN   0      128              *:99             *:*     
LISTEN   0      128              *:100             *:*     
LISTEN   0      128            [::]:22            [::]:*

看到98 99 和100端口号就表示成功了。

百度搜索:

192.168.174.131:98

192.168.174.131:99

192.168.174.131:100

效果图:

71215056-2D50-9F8B-757D-7E1F25295BBB.png

81AC6906-4C20-4FB6-64E2-2F721A499DAE.png

F8A6F782-47A8-C007-5A71-16DCDC02CDCA.png

方法2:(不同IP,相同端口号配置)

1.配置IP地址
[root@clq0917 html]# ip addr add 192.168.174.175/24 dev ens33
[root@clq0917 html]# ip addr add 192.168.174.176/24 dev ens33
[root@clq0917 html]# vi httpd-vhosts.conf 
Listen 99
<VirtualHost 192.168.174.131:99>
  DocumentRoot "/var/www/html/wangzhang"
  ServerName wz.example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.174.175:99>
  DocumentRoot "/var/www/html/zhuawawa"
  ServerName zww.example.com
</VirtualHost>

lHost 192.168.174.176:99>
  DocumentRoot "/var/www/html/zhishaizi"
  ServerName zsz.example.com
</VirtualHost>
刷新一下:
[root@clq0917 html]# systemctl restart httpd
[root@qn conf.d]# ss -antl
State    Recv-Q   Send-Q      Local Address:Port       Peer Address:Port      
    
LISTEN   0      128              *:99             *:*     
             *:*     
LISTEN   0      128            [::]:22            [::]:*

看到 99端口号就表示成功了。

百度搜索:

192.168.174.131:99

192.168.174.175:99

192.168.174.176:99

效果图:

B6356BAA-17AA-18E3-E3C0-CC58C0672948.png

C634AFA1-D3A0-16F3-A143-DD99AA313C56.png

7150B4D3-24F7-B9C1-22D9-901CC1D406C5.png

方法3:(相同IP,相同端口号,不同域名)

1.[root@clq0917 html]# vi httpd-vhosts.conf 
Listen 80
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/html/wangzhang"
  ServerName wz.example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/html/zhuawawa"
  ServerName zww.example.com
</VirtualHost>


lHost *:80>
  DocumentRoot "/var/www/html/zhishaizi"
  ServerName zsz.example.com
</VirtualHost>
刷新一下:
[root@clq0917 html]# systemctl restart httpd
[root@qn conf.d]# ss -antl
State    Recv-Q   Send-Q      Local Address:Port       Peer Address:Port   
LISTEN   0      128           0.0.0.0:22          0.0.0.0:*     
LISTEN   0      128              *:80             *:*     


看到80端口号就表示成功了。
进入C盘的C:\Windows\System32\drivers\etc目录下,把hosts文件拖到桌面上并用写字板打开,加入以下内容并保存
192.168.174.131 wz.example.com zww.example.com zsz.example.com
把桌面上的hosts文件拖回C:\Windows\System32\drivers\etc目录下,打开CMD,输入 ping zww.example.com看是否能通
然后在浏览器上用域名访问

hosts:

51DF1D01-7F8C-D7EE-6F5E-8811969962A6.png

4949A215-662E-4FEB-34F2-F72569E5763F.png

cmd:94E89318-23D1-EEE9-3273-E7D90EC7F699.png

0FBFEB96-F694-3B0D-9F48-BCA39353473B.png

收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的
为您推荐
  暂时没有数据