VBA数组用法案例详解

前言

VBA数组在Excel开发应用中,作用还是很明显的,用好数组可以提高工作效率,下面就开始揭开VBA数组的神秘面纱。

具体操作

1、VBA数组的定义方法

下面是几种数组常用的定义方法,一维数组的定义、二维数组的定义

直接赋值定义、调用Array函数定义、调用Excel工作表内存数组

''''''''''''直接定义给数组赋值
'一维常量数组的定义
Sub arrDemo1()
Dim arr(2) As Variant  '数组
arr(0) = "vba"
arr(1) = 100
arr(2) = 3.14
MsgBox arr(0)
End Sub

'二维常量数组的定义
Sub arrDemo2()
Dim arr(1, 1) As Variant 'Dim arr(0 To 1, 0 To 1) As Variant
arr(0, 0) = "apple"
arr(0, 1) = "banana"
arr(1, 0) = "pear"
arr(1, 1) = "grape"
For i = 0 To 1
  For j = 0 To 1
    MsgBox arr(i, j)
  Next
Next
End Sub

''''''''''''用array函数创建常量数组
'一维数组
Sub arrayDemo3()
Dim arr As Variant  '数组
arr = Array("vba", 100, 3.14)
MsgBox arr(0)
End Sub

'二维数组
Sub arrayDemo4()
Dim arr As Variant  '数组
arr = Array(Array("张三", 100), Array("李四", 76), Array("王五", 80))
MsgBox arr(1)(1)
End Sub

'调用Excel工作表内存数组
' 一维数组[{"A",1,"C"}]
'二维数组[{"a",10;"b",20;"c",30}]
Sub mylook()
Dim arr
arr = [{"a",10;"b",20;"c",30}]
Range("a1:b3") = arr
MsgBox Application.WorksheetFunction.VLookup("b", arr, 2, 0) '调用vlookup时可以作为第二个参数
End Sub

'动态数组的定义方法
Sub arrDemo5()
Dim
收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的
为您推荐
  暂时没有数据