Vue3搭建管理后台-项目搭建

写下这个管理后台的框架搭建过程,希望能帮助刚开始工作的同学!

一、项目创建
1. 全局安装脚手架,脚手架地址:cli.vuejs.org/zh/guide
npm install -g @vue/cli
2. 创建vue项目
vue create vue3
3. 选择配置

BA39F609-110F-A39A-FD8E-67BB9193D382.png

4. 绑定git库

绑定之前需要你在码云上创建一个git库

git初始

git init

检查文件

git add .

备注

git commit -m '初始'

绑定线上库

git remote add origin https://gitee.com/niuny/vue3.git

查看下是否绑定成功

git remote -v

开始push

git push origin master --set-upstream

现在你就可以在线上库看到你的代码了

5. cd到你的项目,运行它
cd vue3
npm run serve

看到一下图,说明你运行成功了

8759FF2A-D6E1-65E5-40CB-D3C29251AAD3.png

二、使用ui框架

使用之前先展示下我们之前的项目结构

560BD0BD-9D59-1171-AFC4-F5BD06AA6120.png

我们使用的是ant-design-vue,地址是:www.antdv.com/docs/vue/in…
npm install ant-design-vue --save
npm i --save ant-design-vue@next

当前依赖加载完毕后,我们先做一些配置 vue.config.js

A93D39C3-FA1C-37F3-1EBD-0E6477419E49.png

babel.config.js

AE72A413-92FE-44AC-C291-2D0F585F2334.png

做完这些配置后,我们在main.ts文件中引入

import { Button } from 'ant-design-vue'
import 'ant-design-vue/dist/antd.css'

const app = createApp(App)
const plugins = [Button]
plugins.forEach(p => app.use(p))
app.use(store).use(router).mount('#app')

这样我们前期的工作就做完了,可以去页面验证了,

7845B858-BFB3-18AE-803F-74D941E09254.png 在Home.vue的文件中引入了button,

91C2E127-A5AF-FE11-0206-3D6CE4F40788.png

查看我们的页面,看到和我一样的按钮,就说明我们安装成功了!

相关文章
vue3管理后台-router 的使用:Vue3搭建管理后台-Router的使用

仓库地址:gitee.com/niuny/vue3

未完待续....

收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的