Pytorch之如何Dropout避免过拟合

一.做数据

B8D234DA-BE4F-34E3-4C50-7BA9686390B8.png

8E3BD15B-64D2-E8D7-4360-877CB4FEF6F8.png

二.搭建神经网络

1B309E11-CAE5-3D91-09D8-439640DB7BA7.png

911EED91-0787-44F7-1741-1BBE1A2DE199.png

三.训练

20BED081-A890-AF34-C864-5545F5AAE0CC.png

四.对比测试结果

注意:测试过程中,一定要注意模式切换

4236BDDE-AADD-AA3E-C8B1-C92142C5BDDB.png

3BD9295D-A5B0-72A9-9B49-C188F3EB3C21.png

收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的