IDEA 2020 设置项目集成Git 及Svn和Git之间的切换问题

找到git.exe

97FEB0AE-ABC5-C3DD-CCEB-5C7E1F3B782D.png

可以test一下看下版本

9D445AA0-18C2-B271-892B-EDBCB5419893.png

svn和git之间的切换

4A8D9C7A-0830-B489-C201-B22584B664F6.png

二选一即可

63479ADA-A50F-FB93-9388-DBA2529C6182.png

svn

7EB453CB-0090-527E-8DAC-515EA734BCFA.png

git

975C9490-F139-2720-9F9B-7CD77FA459EB.png

爱了。。。

CB4D8111-B4D3-8B94-EF2A-E0C36F5DF159.png

收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的