Java实现阿里云短信接口的示例

阿里云短信服务接口

阿里云短信服务(Short Message Service)是阿里云为用户提供的一种通信服务的能力。

支持向国内和国际快速发送验证码、短信通知和推广短信,服务范围覆盖全球200多个国家和地区。国内短信支持三网合一专属通道,与工信部携号转网平台实时互联。电信级运维保障,实时监控自动切换,到达率高达99%。完美支撑双11期间20亿短信发送,6亿用户触达。

快速开发

①开启短信服务

1)登陆阿里云服务平台

818B895E-555C-D114-114E-115E0AA0E3F8.png

2)选择控制台

48AFA488-F492-EBCC-7A5E-C70267D8C760.png

3)点击左上角下拉按钮选择短信服务

88680CF6-0C43-50E0-5443-60A0024A6306.png

4)开通短信服务

4F72AC2E-D780-7580-95E6-AEF99EC2C4D2.png

②实名认证

1)如果没有实名认证需要跳转实名认证界面

8D2A46C9-1131-5D2E-2D1C-EFE3ECB3FA91.png

2)选择相应的认证

0DB4039A-833A-39E6-FFF1-350497FFF569.png

3)选择支付宝快速的认证32B40D28-6229-6450-6770-2AE1B9AFEDB3.png

③创建签名与模板

1)添加签名

67743D7A-5251-48EA-FE56-A51FA0BA945F.png

2)选择签名使用场景

验证码:只能使用验证码模板

通用:都可以使用(申请较为严格)

2D5EF6EA-5A5E-E7D4-C18F-DAD9452E51D9.png

3)创建短信模板

287D16DC-46D4-5AFB-AD6A-1063BC1CE45B.png

4)根据常用模板库申请相应短信模板

根据使用签名可以创建相应模板,注意:验证码签名只能使用验证码模板

D9A421A8-8326-B8B3-7C68-6E34222E8DC0.png

④完成前期的准备工作

1)获取申请成功的签名(注册时的签名名称)

006F48BE-2CCE-C4A6-B819-6995BCA3D427.png

2)获取申请成功的短信模板(模版code)

EB63E12C-F047-1B42-1F26-26BC04DA05B9.png

3)获取AccessKey ID 和 AccessKey Secret

ED292EA0-E6C1-F639-A564-68D6381D8A85.png

⑤代码书写

1)导入相应坐标

<dependency>
   <groupId>com.aliyun</groupId>
   <artifactId>aliyun-java-sdk-core</artifactId>
   <version>4.5.3</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>com.aliyun</groupId>
   <artifactId>aliyun-java-sdk-dysmsapi</artifactId>
   <version>1.0.0</version>
  </dependency>

2)创建短信发送工具类

import com.aliyuncs.DefaultAcsClient;
import com.aliyuncs.IAcsClient;
import com.aliyuncs.dysmsapi.model.v20170525.SendSmsRequest;
import com.aliyuncs.dysmsapi.model.v20170525.SendSmsResponse;
import com.aliyuncs.exceptions.ClientException;
import com.aliyuncs.profile.DefaultProfile;
import com.aliyuncs.profile.IClientProfile;
public class SendSms {
  private static final String AccessKeyId = "";//你的accessKeyId
  private static final String AccessKeySecret = "";//你的accessKeySecret
  private static final String SignName = "";//使用的签名
  private static final String TemplateCode = "";//发送短信使用的模板
  private static IAcsClient acs = null;//服务对象
  private static SendSmsRequest req = new SendSmsRequest();//短信发送请求对象
  static {
    IClientProfile profile = DefaultProfile.getProfile("cn-hangzhou", AccessKeyId, AccessKeySecret);
    acs = new DefaultAcsClient(profile);
  }
  //随机生成指定位数验证码
  public static StringBuffer randomCode(int number){
    //验证码内容集
    final char[] CHARS = {
        '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'};
    StringBuffer stringBuffer=new StringBuffer();
    Random r=new Random();
    for(int i=;i<number;i++){
      stringBuffer.append(CHARS[r.nextInt(CHARS.length)]);
    }
    return stringBuffer;
  }
  //自定义发送方法
  public static boolean sendCode(String mobile, String code) throws ClientException {
    req.setPhoneNumbers(mobile);//设置接收短信手机号
    req.setSignName(SignName);//设置使用签名
    req.setTemplateCode(TemplateCode);//设置使用通知模板id
    req.setTemplateParam("{\"code\":\"" + code + "\"}");//设置请求参数 以json字符串形式与模板一致
    SendSmsResponse res = acs.getAcsResponse(req);//向服务器发送请求
    //System.out.println("res code: " + res.getCode());//响应状态码
    // System.out.println("res message: " + res.getMessage());//响应信息
    if (res.getCode() == null && !res.getCode().equals("OK")) {
      System.out.println(res.getMessage());
      return false;
    }
    return true;
  }
  public static void main(String[] args) throws ClientException {
    System.out.println(sendCode("手机号","验证码"));
  }
}

新版本sdk提供的方法

<!-- 以下是新的sdk -->
  <dependency>
 		 <groupId>com.aliyun</groupId>
 		 <artifactId>dysmsapi20170525</artifactId>
 		<version>2.0.1</version>
	</dependency>
import com.aliyun.tea.*;
import com.aliyun.dysmsapi20170525.*;
import com.aliyun.dysmsapi20170525.models.*;
import com.aliyun.teaopenapi.*;
import com.aliyun.teaopenapi.models.*;

public class Sample {

  /**
   * 使用AK&SK初始化账号Client
   * @param accessKeyId
   * @param accessKeySecret
   * @return Client
   * @throws Exception
   */
  public static com.aliyun.dysmsapi20170525.Client createClient(String accessKeyId, String accessKeySecret) throws Exception {
    Config config = new Config()
        // 您的AccessKey ID
        .setAccessKeyId(accessKeyId)
        // 您的AccessKey Secret
        .setAccessKeySecret(accessKeySecret);
    // 访问的域名
    config.endpoint = "dysmsapi.aliyuncs.com";
    return new com.aliyun.dysmsapi20170525.Client(config);
  }

  public static void main(String[] args_) throws Exception {
    java.util.List<String> args = java.util.Arrays.asList(args_);
    com.aliyun.dysmsapi20170525.Client client = Sample.createClient("accessKeyId", "accessKeySecret");
    SendSmsRequest sendSmsRequest = new SendSmsRequest()
        .setPhoneNumbers("")
        .setSignName("")
        .setTemplateCode("");
    // 复制代码运行请自行打印 API 的返回值
    client.sendSms(sendSmsRequest);
  }
}

更多请查看阿里短信服务手册

阿里短信服务手册

收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的