C++归并法和快速排序实现链表排序的方法

本文主要介绍了C++归并法+快速排序实现链表排序的方法,分享给大家,具体如下:

9580FF21-354F-9231-F93A-F6A7DF3DB8D8.png

我们可以试用归并排序解决:对链表归并排序的过程如下。

找到链表的中点,以中点为分界,将链表拆分成两个子链表。寻找链表的中点可以使用快慢指针的做法,快指针每次移动 2 步,慢指针每次移动 1步,当快指针到达链表末尾时,慢指针指向的链表节点即为链表的中点。

对两个子链表分别排序。

将两个排序后的子链表合并,得到完整的排序后的链表

上述过程可以通过递归实现。递归的终止条件是链表的节点个数小于或等于 1,即当链表为空或者链表只包含 1 个节点时,不需要对链表进行拆分和排序。

class Solution {
public:
  ListNode* sortList(ListNode* head) {
    return sortList(head, nullptr);
  }

  ListNode* mergesort(ListNode* head, ListNode* tail) {
    if (head == nullptr) {
      return head;
    }
    if (head->next == tail) {
      head->next = nullptr;
      return head;
    }
    ListNode* slow = head, * fast = head;
    while (fast != tail) {
      slow = slow->next;
      fast = fast->next;
      if (fast != tail) {
        fast = fast->next;
      }
    }
 
    return merge( mergesort(head, slow), mergesort(slow, tail));
  }

  ListNode* merge(ListNode* head1, ListNode* head2) {
    ListNode* dummyHead = new ListNode(0);
    ListNode* temp = dummyHead, * temp1 = head1, * temp2 = head2;
    while (temp1 != nullptr && temp2 != nullptr) {
      if (temp1->val <= temp2->val) {
        temp->next = temp1;
        temp1 = temp1->next;
      }
      else {
        temp->next = temp2;
        temp2 = temp2->next;
      }
      temp = temp->next;
    }
    if (temp1 != nullptr) {
      temp->next = temp1;
    }
    else if (temp2 != nullptr) {
      temp->next = temp2;
    }
    return dummyHead->next;
  }
};

快速排序不能随机选取节点,时间复杂度太高所以会超时

class Solution {
  public static ListNode sortList(ListNode head) {
    return quickSort(head ,null);
  }

  public static ListNode quickSort(ListNode head ,ListNode end){
    if(head ==end || head.next ==end) return head;
    ListNode lhead = head ,utail = head ,p = head.next;
    while (p != end){
      ListNode next = p.next;
      if(p.val < head.val){//头插
        p.next = lhead;
        lhead = p;
      }
      else { //尾插
        utail.next = p;
        utail = p;
      }
      p = next;
    }
    utail.next = end;
    ListNode node = quickSort(lhead, head);
    head.next = quickSort(head.next, end);
    return node;
  }
}
收藏 (0)
评论列表
正在载入评论列表...
我是有底线的